سمینار بین المللی ارتباطات فردی و رهبری از طریق رنگها
زمان: پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه - سخنران : Sean Weafer
یکی از انگیزشی ترین سخنرانان کشور انگلستان و نویسنده کتاب "رهبری معتمد و اثربخش"
Intl Seminar on Interpersonal Relationship and Leadership Through Colours
Time: Thursday, 10th May 2018 - Speaker : Sean Weafer
One of the most inspirational speakers in the UK and the author of “The High Trust Advisor”