مجمع جهانی "کسب و کار عمان"

زمان: 28-29 فروردین ماه 1398/ مسقط-عمان

سخنرانان: Kevin Gaskell, Jeremy Greenstock, Tom Oliver, Allister Frost

در تاریخ 29-28 فروردین ماه 1398 در مرکز مدرن و زیبای همایش های بین المللی کشور عمان در شهر مسقط به مدت 2 روز...