سمینار بین المللی ارتباطات فردی و رهبری از طریق رنگها
زمان: پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه - سخنران : Sean Weafer
یکی از انگیزشی ترین سخنرانان کشور انگلستان و نویسنده کتاب "رهبری معتمد و اثربخش"